งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิทยบริการและห้องสมุด

ะเบียบและการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด

ระเบียบการยืมวัสดุสารนิเทศ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

1.     หนังสือ

-  นักศึกษา ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม นาน 7 วัน

-  ครู – อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ยืมได้ไม่เกิน 15 เล่ม นาน 7 วัน

                   2.         วารสาร และนิตยสาร

                   - วารสารเย็บเล่ม และวารสารใหม่ ห้ามยืมออก ยกเว้นนำไปถ่ายเอกสาร

                   - วารสารเก่า ยืมได้ครั้งละ 3 ฉบับ นาน 7 วัน

                   3.   ซีดีรอม

                   นักศึกษา ครู – อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ยืมได้ไม่เกิน  2 แผ่น นาน 7 วัน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

 ระเบียบการคืนวัสดุสารนิเทศ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

1.     หนังสือ และวารสาร ส่งคืนเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม

2.     หนังสือและวารสารที่นำไปถ่ายเอกสารไม่คืนในวันดังกล่าว ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม

3.     หนังสือสำรอง ปรับวันละ 3 บาท ต่อ 1 เล่ม

งานวิทยบริการและห้องสมุด

ระเบียบและมารยาทการเข้าใช้บริการ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

1.     ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

2.     ห้ามนำกระเป๋า เอกสาร หนังสือ สมุด อาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด

3.     ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสมุด

4.     ไม่พูดคุยเสียงดังในห้องสมุด จะเป็นการรบกวนผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่นๆ

5.     ไม่ตัด ฉีก หรือทำลายสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด

6.     ห้ามนำเอกสาร หนังสือหรือชิ้นส่วนใดๆ ของสิ่งพิมพ์หรือวัสดุห้องสมุดอื่นๆ ออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต

7.     รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของห้องสมุด

8.     ก่อนออกจากห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของทุกครั้ง ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด

     ห้องสมุดให้บริการดังนี้

งานวิทยบริการและห้องสมุด

-        บริการยืม-คืน สารสนเทศ

-        บริการทำบัตรสมาชิก

-        บริการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ

-        การศึกษาค้นคว้าเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะต้องมีครูผู้สอนมาควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เกิด     ความ    เรียบร้อยและถูกต้องในการ   เข้าใช้บริการ

                  บริการห้อง MEDIA BANK
งานวิทยบริการและห้องสมุด
ห้องสมุดงดให้บริการ  
งานวิทยบริการและห้องสมุด
       แก่นักเรียน - นักศึกษา ที่เข้ามาคุยกันส่งเสียงดัง , ที่หนีการเรียน , นำโน้ตบุ๊คส์เข้ามาเล่นเกมส์ , นำโทรศัพท์          เข้ามาใช้ในห้องสมุด และใช้ห้องสมุดเป็นที่นอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด


          หมายเหตุ   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยและความถูกต้องในการเข้าใช้ห้องสมุด ห้องสมุดจะได้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง