งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ะเบียบและการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ระเบียบการยืมวัสดุสารนิเทศ

            1.    หนังสือ

-  นักศึกษา ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม นาน 7 วัน

-  ครู – อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ยืมได้ไม่เกิน 15 เล่ม นาน 7 วัน

             2.   วารสาร และนิตยสาร

                           - วารสารเย็บเล่ม และวารสารใหม่ ห้ามยืมออก ยกเว้นนำไปถ่ายเอกสาร

                           - วารสารเก่า ยืมได้ครั้งละ 3 ฉบับ นาน 7 วัน

             3.   ซีดีรอม

                         นักศึกษา ครู – อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ยืมได้ไม่เกิน  2 แผ่น นาน 7 วัน

 

ระเบียบการคืนวัสดุสารนิเทศ

1.     หนังสือ และวารสาร ส่งคืนเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม

2.     หนังสือและวารสารที่นำไปถ่ายเอกสารไม่คืนในวันดังกล่าว ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม

3.     หนังสือสำรอง ปรับวันละ 3 บาท ต่อ 1 เล่ม

ระเบียบและมารยาทการเข้าใช้บริการ

1.     ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

2.     ห้ามนำกระเป๋า เอกสาร หนังสือ สมุด อาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด

3.     ไม่พูดคุยเสียงดังในห้องสมุด จะเป็นการรบกวนผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่นๆ

4.     ไม่ตัด ฉีก หรือทำลายสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด

5.     ห้ามนำเอกสาร หนังสือหรือชิ้นส่วนใดๆ ของสิ่งพิมพ์หรือวัสดุห้องสมุดอื่นๆ ออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต

6.     รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของห้องสมุด

7.     ก่อนออกจากห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของทุกครั้ง ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด

 ห้องสมุดให้บริการดังนี้

              -  บริการยืม –  คืน สารสนเทศ

              -   บริการทำบัตรสมาชิก

              -   บริการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ

              -   การศึกษาค้นคว้าเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะต้องมีครูผู้สอนมาควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและถูกต้องในการเข้าใช้บริการ

ห้องสมุดงดให้บริการ  

          แก่นักเรียน - นักศึกษา ที่เข้ามาคุยกันส่งเสียงดัง ที่หนีการเรียน นำโน้ตบุ๊คส์เข้ามาเล่นเกมส์ และใช้ห้องสมุดเป็นที่นอน

หมายเหตุ   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยและความถูกต้องในการเข้าใช้ห้องสมุด ห้องสมุดจะได้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง