วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
89 หมู่ 12 ซอย เอกชัย ถนนเอกชัย  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3471-1440
ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขายและการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 13/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 115756
Page Views 326472
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ วิชาการและงานวิจัย

ข้อมูลผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2559

1.สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่                                        รวม         7             รางวัล

2.งานวิชาการด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค   รวม         -             รางวัล

3.งานวิชาการด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ   รวม         -             รางวัล

4. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ (ปี 2559)                          รวม         19           ผลงาน

5.งานวิจัยการเรียนการสอน                                    จำนวน    222          เล่ม

 

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2559

1. แบบจำลองแนวคิดสวนไฮเทค

2. เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

3. ตู้บริจาคพูดได้

4. เครื่องบิดขวดพลาสติก

5. เครื่องแจกโบว์ชัวร์

6. ชุดผสมแสง LED ช่วยเพาะเลี้ยงแพงก์ตอน

7. เครื่องอบปลาไส้ตัน

8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เกลือสปา Salt Aroma”

9. ผ้าคลุมโต๊ะสำเร็จรูป

10. อุปกรณ์ยับยั้งการรั่วของก๊าซหุงต้ม

11. เครื่องสปาเท้าเพื่อสุขภาพ

12. กรอบเค็มชะคาม

13. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

14. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

15. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

16. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

17. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ

18. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาโปรแกรมนำเสนองาน

19. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ