งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการ เช่น เปิด-ปิดห้องศูนย์ฯ , เปิดปิดอุปกรณ์สัญญาณเครื่องควบคุมมุมโฮมเธียเตอร์ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
2. จัดเตรียมสมุดลงชื่อเข้าใช้บริการห้องศูนย์ฯ โดยให้นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการลงชื่อทุกครั้ง
3. จัดทำป้ายแนะนำการใช้บริการมุมต่าง ๆ ในห้องศูนย์ฯ
4. ดูแลความสะอาด การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องศูนย์ฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อต่าง ๆ กรณีชำรุด ทำบันทึกเสนอขอจัดซื้อใหม่ ซ่อมแซม 
6. ให้คำแนะนำการใช้บริการมุมต่าง ๆ เช่น มุมคอมพิวเตอร์ มุมฟังเทป มุมโฮมเธียเตอร์ 
7. จัดทำสถิติการเข้าใช้บริการของนักศึกษาแต่ละเดือน ประจำภาคเรียนและประจำปีการศึกษา
8. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องศูนย์ฯ
9. รายงานผลการดำเนินงานห้องศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษาเสนอตามลำดับขั้น
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย