ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 287227
Page Views 643293
งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการ เช่น เปิด-ปิดห้องศูนย์ฯ , เปิดปิดอุปกรณ์สัญญาณเครื่องควบคุมมุมโฮมเธียเตอร์ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
2. จัดเตรียมสมุดลงชื่อเข้าใช้บริการห้องศูนย์ฯ โดยให้นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการลงชื่อทุกครั้ง
3. จัดทำป้ายแนะนำการใช้บริการมุมต่าง ๆ ในห้องศูนย์ฯ
4. ดูแลความสะอาด การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องศูนย์ฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อต่าง ๆ กรณีชำรุด ทำบันทึกเสนอขอจัดซื้อใหม่ ซ่อมแซม 
6. ให้คำแนะนำการใช้บริการมุมต่าง ๆ เช่น มุมคอมพิวเตอร์ มุมฟังเทป มุมโฮมเธียเตอร์ 
7. จัดทำสถิติการเข้าใช้บริการของนักศึกษาแต่ละเดือน ประจำภาคเรียนและประจำปีการศึกษา
8. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องศูนย์ฯ
9. รายงานผลการดำเนินงานห้องศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษาเสนอตามลำดับขั้น
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย