ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย

ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้สมุทรสงครามได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดทำการสอนวิชาชีพช่างไม้ โดยรับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาชีพ เรียกว่า  ประถมอาชีพช่างไม้หลักสูตร 2 ปี เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2484 โดยใช้อาคารไม้  2 หลัง ของโรงเรียนประจำจังหวัดศรัทธาสมุทร  ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในบริเวณวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)  ในความอุปการะของท่านเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ในขณะนั้นการเรียนการสอนและกิจกรรม  ต่างๆ ดำเนินไปด้วยดีและได้เปิดรับนักเรียนที่โรงเรียนเกลือไทยวัดบางลี่ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อรับนักเรียนเพิ่มเติมในเขตท้องที่อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที ในปี พ.ศ. 2493-2494

               ปี  พ.ศ. 2495 เนื่องจากอาคารเรียนไม้เดิมของโรงเรียนศรัทธาสมุทรชำรุดทรุดโทรมมากทางจังหวัดจึงได้ดำเนินการของบประมาณในการก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น (นายแสวง เรืองจำเนียรศึกษาธิการจังหวัด) ชั้นบนเป็นห้องเรียนและห้องพักนักเรียนประจำ   ชั้นล่างแบ่งเป็นโรงฝึกงานห้องธุรการและได้รับการก่อสร้างอาคารตึกแถว 2 ชั้น 2 คูหาของกรมสามัญ เป็นห้องสมุดประชาชนโรงเรียนได้สร้างเพิ่มเติมอีก 2 คูหา 2 ชั้น  เปิดสอนวิชาช่างตัดผมหลักสูตรระยะสั้น 1 คูหา อีก 1 คูหา แสดงกิจกรรมของนักเรียน

               ปี  พ.ศ. 2497  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ขยายระดับการศึกษาให้สูงขึ้น โดยอนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมอาชีวศึกษา การเรียนการสอนได้เจริญก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา  ในปีนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เครื่องไสไม้  เครื่องจักร  เครื่องมือทุ่นแรงและอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเอง  จำนวนนักเรียนมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆทำให้สถานที่ตั้งของโรงเรียนคับแคบไม่สามารถจะขยายกิจการ หรือก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นได้ และทางวัดต้องการสถานที่ตั้งของโรงเรียนก่อสร้างตึกสงฆ์

         ปี  พ.ศ. 2501  โรงเรียนได้เสนอโครงการเพื่อย้ายสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของจังหวัด  (นายนพ จุลษาญจน์  ศึกษาธิการจังหวัด)   ได้ของบประมาณจัดซื้อที่ดิน เป็นเงิน 60,000 บาท  ใช้เงินบำรุงการศึกษาสมทบอีก 30,000 บาท  เป็นที่ดินของเอกชนที่ตำบลลาดใหญ่  หมู่ 1  อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 42 ไร่  1 งาน   25 ตารางวา  รวมถนนเอกชน  ได้ก่อสร้างโรงฝึกงาน  2  หลัง ๆ ละ  80,000  บาท  (ช่างยนต์ , ช่างเคหภัณฑ์)    บ้านพักครู 1 หลัง  โรงเรียนได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2501  โดยนายชาติ  บุญรัตพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน

                ปี  พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนไม้  1 หลัง  2 ชั้น 10  ห้องเรียน ราคา  350,000 บาท (อาคาร 1)  และโรงฝึกงานอีก 2 หลัง ๆ ละ 80,000  บาท  (ช่างก่อสร้าง , ช่างฝึกฝีมือเก่า) และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่แห่งใหม่ ในปี พ.ศ.2503 เปิดทำการสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงในปี พ.ศ. 2507 และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้เป็นโรงเรียนการช่างสมุทรสงคราม

                ปี  พ.ศ.2510  ได้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในวิชาช่างยนต์-ดีเซล โดยใช้อาคารโรงงานหลังที่ 1

                ปี  พ.ศ. 2513  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างกลโรงงาน 1 หลัง ราคา  30,000 บาท เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนวิชาช่างกลโรงงานในปี 2514 และเปิดสนามฝึกนักศึกษาวิชาการทหารจนถึงปัจจุบัน

 

                ปี  พ.ศ.2515  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารโรงฝึกงานช่างยนต์และช่างก่อสร้างเป็นโรงฝึกงานแฝดหลังละ 200,000  บาท และก่อสร้างอาคารเรียนตึก 2 ชั้น 1 ยูนิต ราคา 500,000 บาท

                 ปี  พ.ศ. 2516  ต่อเติมอาคารอีก 1 ยูนิต ราคา 500,000  บาท  (อาคาร 2 )

                 ปี  พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า  1  หลัง ราคา 300,000 บาท และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2518

                 ปี  พ.ศ.2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 1 หลัง  ราคา  420,000  บาท  และก่อสร้างโรงอาหาร  หอประชุม 1 หลัง  ราคา  500,000  บาท  และเปิดรับนักเรียนช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ปีการศึกษา 2519

                ปี  พ.ศ. 2519  เนื่องด้วยมีนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น  โรงเรียนได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนรอบเช้าและรอบบ่าย   โดยรับเฉพาะแผนกวิชาชีพช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  และ ช่างไฟฟ้า  ได้ขอยุบเลิกแผนกวิชาช่างตัดผมหลักสูตรระยะสั้นในปีนี้ด้วย

                ปี พ.ศ. 2521  โดยขอความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือกับกรมอาชีวศึกษากำหนดให้โรงเรียนการช่างสมุทรสงคราม เป็นโรงเรียนต้นแบบอุตสาหกรรม ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน  กำหนดปี  พ.ศ. 2521 – 2523   และ   พ.ศ. 2524 – 2525 ประเมินผล และได้จัดการสอนเป็นระบบเปิดโดยเปิดเรียนตั้งแต่เวลา 7.30 – 18.20 น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ได้เปิดสอนแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล แผนกวิชาเครื่องจักรกลงานไม้ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันฯ ได้ส่งครู-อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมาช่วยสอนและแนะนำด้วยในปีเดียวกันนี้ได้รวมโรงเรียนอาชีวศึกษาสมุทรสงครามเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคสมุทรสงครามได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารและตึกปฏิบัติการคหกรรม 2 ชั้น 1 หลัง ราคา 1,500,000 บาท และอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน 1 หลัง  ราคา  1,750,000 บาท

                ปี  พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างฝีมือ  1 หลัง ราคา 845,000  บาท  และบ้านพักครู  10  หลัง  ขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อขยายบริเวณโรงเรียนอีก  34  ไร่

                ปี  พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น 1 หลัง ราคา 5,001,000 บาท และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคนิคสมุทรสงคราม เป็น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2523 หลังจากปี  พ.ศ. 2523   เป็นต้นมา  วิทยาลัยฯ  ได้รับเงินงบประมาณเพื่อนำมาใช้จ่ายในการจัดการศึกษามากขึ้น  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยฯ ทุก ๆ ด้าน  ทั้งอาคารและสถานที่   และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงเช่นจัดซื้อวัสดุ  เพื่อนำมาใช้ในการฝึกหัดภาคปฏิบัติและจัดทำอุปกรณ์การสอนทุกแผนกสำหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้จัดทำสำเร็จมีดังนี้

               1.   รั้วหน้าวิทยาลัย                                          ใช้เงินในการทำ       101,500    บาท

               2.   ถนนคอนกรีตภายในวิทยาลัย                         ใช้เงินในการทำ       113,700    บาท

               3.   ระบบแสงสว่างภายในวิทยาลัย                        ใช้เงินในการทำ       150,000    บาท

               4.   ระบบน้ำประปา-บาดาล                                 ใช้เงินในการทำ       750,000    บาท

               5.   ต่อเติมโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม               ใช้เงินในการทำ     1,000,000   บาท

               6.   จัดทำห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หลัง                         ใช้เงินในการทำ        145,000   บาท

               7.   จัดทำห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หลัง (ชั่วคราว)            ใช้เงินในการทำ         40,000    บาท

               8.   ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุด (อาคาร 1)        ใช้เงินในการทำ         40,000   บาท

                  ปี  พ.ศ. 2524  คณะบริหารธุรกิจย้ายมาในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

                  ปี  พ.ศ. 2525  ต่อเติมอาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมโลหะแผ่น

                  ปี  พ.ศ. 2526  ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุด รั้วคอนกรีต ถนนคอนกรีต

                  ปี  พ.ศ. 2527  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า   สาขาบริหารธุรกิจ และเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาช่างยนต์  (เทคนิคยานยนต์)   สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)  และได้ปรับปรุง

                1.  ปรับปรุงอาคารเรียน  1  เป็นสำนักงานส่งเสริม

                2.  จัดทำห้องโสตทัศนศึกษา    

                    ปี พ.ศ. 2528 ต่อเติมโรงอาหาร-หอประชุมและเรือนรับรอง  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา เร่งรัดพัฒนาดีเด่น

                   ปี พ.ศ. 2529  ต่อเติมแผนกช่างไฟฟ้า  ก่อสร้าง  ช่างยนต์  ได้รับงบประมาณสร้างตึกปฏิบัติการ 4 ชั้น  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร  และเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะระดับกลุ่มสถานศึกษาเขตการศึกษา 15 และ กทม.

                   ปี พ.ศ. 2530  เปิดทำการสอนวิชาช่างไฟฟ้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเกิดเพลิงไหม้บ้านพักครู 3 ยูนิตแรก  ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2530

                   ปี พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณต่อเติมแผนกช่างกลโรงงาน

                   ปี พ.ศ. 2532  จัดตั้งมูลนิธิรมณียา   ลิปิสุนทร  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2532

                   ปี พ.ศ. 2533  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร , สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                   ปี พ.ศ. 2534  เปิดทำการสอน  วิชาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ได้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

                   ปี พ.ศ. 2536  ได้รับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาดีเด่นกรมอาชีวศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรมและเปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ

                 1.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม

                 2.  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ 5 ชั้น  (อาคาร 3)

                    ปี พ.ศ. 2537  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2537

                    ปี พ.ศ. 2538  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิภาคี) 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดตั้ง “ศูนย์รมณียา  แหล่งวิทยาการคอมพิวเตอร์”  ได้รับประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ  จำนวน  1  หลัง  ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

                    ปี พ.ศ.2539  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลผลงานดีเด่นโครงการ  “เสมาประชาธิปไตย” ของกระทรวงศึกษาธิการ

                  ปี พ.ศ. 2540  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งรับผู้จบจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

                  ปี พ.ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาไฟฟ้าวิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร  และได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการ “ร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ”

                    -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                     ปี พ.ศ. 2542  ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา

                     ปี พ.ศ. 2543  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มสาขาวิชา ต่างๆ  ดังนี้

                    1.  สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

                    2.  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

                    3.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ)

                    4.  สาขาวิชาช่างยนต์  และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                         รับผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

                      ปี พ.ศ. 2544 เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในสาขาวิชาการตลาด  และ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในสาขาวิชาการเลขานุการ

          ปี 2555

   - นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2554

      - วิทยาลัยฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณที่ให้การส่งเสริมประชาธิปไตยและให้การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2555

      - วิทยาลัยฯ ได้รับ "โล่รางวัล" ประกาศเกียรติคุณ ได้สนับสนุนสถานที่ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ บรรจุน้ำดื่มให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  

           ปี 2556

    นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556

     นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะงานเขียนแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 (R-Cheewa-Robot Contest 2018) 

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2556

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2556

            ปี 2557

      นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาที่บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

        นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2557

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขัน "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ระดับประเทศ"

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา การประกวดและแข่งขันการสร้างและพัฒนาโปรแกรม Vec Creative At Home Application Contest 2014 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศสถานศึกษาต้นแบบชาวศิวิไลช์ ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก ระดับเพชร เข้าร่วมโครงการบรรพชาสมาเณรมัธยมต้นแบบสู่ AFC

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ได้รับรางวัล "โล่เกีขรติคุณชนะเลิศ" ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

                 ปี 2560

- สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรรม ประเภทกลุ่มบุคคล

      นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับโล่เกีตรติยศรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560

        ปี 2561

           - นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ประเภทที่  ๒  การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม ๔.๐ 

สถานศึกษาได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้มีอุปการคุณโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2

นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันกี่ฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2561 เปตอง ประเภทคู่ชาย รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี 

          ปี 2562

      นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี UTCC Accounting Competition 2019 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับชั้น ปวส. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562

      ปี 2563

      นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับ "โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ" การประกวดกระทงประเภทสวยงาม โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (วันลอยกระทง)

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Asia - Pacific Robot ระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT - ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2563

  ปี 2566

      สถานศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ การเข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566 "อัคคีภัยบนเรือบรรทุกน้ำมัน และคลังน้ำมัน"

สถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2565

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับคุณวุฒิแห่งชาติ

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

ทักษะดี   มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ  

1.     บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.     ผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงงาน

3.     สร้างเสริมสมรรถนะครูในการสร้างและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและบริการวิชาชีพ

4.     พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกลหลัก

 

เป้าประสงค์

1.     เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาในด้านสถานศึกษาพอเพียง

2.     เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา

3.     เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

4.     เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน


2. จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

         1.  ผู้บริหารวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารวิทยาลัย

         2.  บุคลากรมีความตระหนักและให้ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

         3.  ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ

         4.  สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ด้านอาคารสถานที่ ความสะอาดของพื้นที่มีการดูแลเป็นอย่างดี

         5.  วิทยาลัยมีความพร้อมในระดับสูงด้านเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และครูผู้สอน ประกอบกับวิทยาลัยฯตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

         6.  วิทยาลัยมีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต มีการสอนในระบบ E-Learning โครงการจัดทำ E-Book ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนผ่านระบบอีเมลล์ และมีศูนย์สารสนเทศที่มีความทันสมัย  

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

            1.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 ปี คือ ประจำปีการศึกษา 2550, 2552, 2555 และประจำปีการศึกษา 2556 ในนาม “ทีมหุ่นยนต์  หอยหลอด”

            2.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษานานาชาติ 2014 สาขา Competition of Engineering Practice Innovation (การสร้างหุ่นยนต์จากตัวต่อจิกซอ และเขียนโปรแกรมการควบคุมหุ่นยนต์ทำงานและนำมาวิ่งแข่งขันเก็บลูกบอล) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

            3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษานานาชาติ 2014 สาขา Automatic Production Line Installation and Testing (ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และควบคุมระบบการผลิต ควบคุมการทำงานด้วย PLC) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

            4.  รางวัลชนะเลิศการประกวดเรือไฟ โครงการงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง  ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555 และ 2556

            5.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเรือสะเทินน้ำสะเทินบก ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

            6.  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2556

            7. นายณัฐพล  ชันตราชู นักศึกษาสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ  ระหว่างวันที่ 3 7  กุมภาพันธ์ 2557    ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

            8.  นายสุวรรณ  ศรีโหร  นายสาโรจน์  รัตนดำรงสิน  นายภาราดร  คงสบาย นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3 7  กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

            9.  นายสุวรรณ  ศรีโหร  นายสาโรจน์  รัตนดำรงสิน  นายภาราดร  คงสบาย  นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 17 21 ธันวาคม ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

          10.  นางสาวพรทิพย์  ยังมาก  นางสาวสริดา บัวจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ (ปวช.) ระดับภาค ระหว่างวันที่ 17 21 ธันวาคม ณ โรงแรมราชศุภมิตร  จังหวัดกาญจนบุรี

          11.  นายศักดิ์ชาย  คำหมาย  นางสาวกันติกมาส  ดั้นเมฆ นักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันงานมาตรวิทยา ระดับภาค ระหว่างวันที่ 17 21 ธันวาคม          ณ โรงแรมราชศุภมิตร  จังหวัดกาญจนบุรี

          12.  นายชนะพล  มิ่งสรรพางค์ นักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 17 21 ธันวาคม         ณ โรงแรมราชศุภมิตร  จังหวัดกาญจนบุรี

          13.  นายเกษมศักดิ์  อินทรเทวา  นางสาวฐิติพร  สินทองประเสริฐ  นางสาวหทัยรัตน์  จันทร์อ่อน  นางสาวประภาศรี  ขจรกลิ่น นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับภาค  ระหว่างวันที่ 17 21 ธันวาคม ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

          14. นายกิตตินันท์  ศรสงคราม นักศึกษาทวิภาคีช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก สาขางานกลึงอัตโนมัติ ปี 2015 ที่เมืองซานเปาโล ประเทศบราซิล

          15.  นายอดิศักดิ์  สกุลเตียว  นักศึกษาทวิภาคีช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลเหรียญยอดเยี่ยม การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก สาขาการผลิตอัตโนมัติ ปี 2015 ที่เมืองซานเปาโล ประเทศบราซิล

          16.  นางสาวนุชรี  เฮงฮู้  นางสาวสุทธิดา  ปั้นบรรจง  นางสาวนวรีย์  แสงทอง  นางสาวกัญญารัตน์  ปั่นทรัพย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการและองค์การนักศึกษาวิชาชีพระดับภาค ครั้งที่ 25 ประปีการศึกษา 2558  ประเภทวิชาคหกรรม การประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น  ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

          17.  นายชวิศ  โถสกุล  นายบัณฑิต แก้วอยู่  นายพงษ์ชเนศ  ดอกปีบ  นายพิเชษฐ  เกษตรทรัย์สิน นายวันชัย  จันทร์คง  นายสหวัตร  คุ้มพงษ์พันธ์  นายสาธิต  พุ่มสุข  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดผลงานนักศึกษา ด้านระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

          18.  นายฐิติพล พิมพ์สุวรรณ  นายภควัต ทรงสุจริตกุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเหรียญทอง  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เว็บไซต์สำหรับเขียนโค้ต HTML และ CSS สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมซอฟแวร์ “Software Innovation” ในงานมหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง) ประจำปีการศึกษา 2558