งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสายปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ตามแบบที่กำหนด

2. จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

3. ประสานและรวบรวมในการจัดทำรายละเอียดของราวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  การฝึกอาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถานประกอบการตามแบบที่กำหนด  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกวิชา

4. ประสานและรวบรวมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา  และรายงานผลการดำเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  การฝึกอาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถานประกอบการณ์ (ถ้ามี)  ตามแบบที่กำหนด

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกวิชา

6. จัดให้มีนักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานรายวิชา  ทดสอบมาตรฐานดิจิทัล ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา  และหรือการทดสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่กำหนด

7. รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  การประกันคุณภาพระดับสถาบัน

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์  ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  และหรือวิชาชีพ

9.  จัดให้มีการประเมินความพึ่งพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา

10. จัดให้มีการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

11. ส่งเสริม  สนับสนุนให้คณาจารย์  จัดทำสื่อการเรียนการสอน  เอกสารการเรียนการสอน  และผลงานวิชาการ

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนภูมิบุคลากร