งานปกครอง
งานปกครอง


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองการแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา

5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ  และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

7. จัดทำระเบียบนักเรียน  นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ  กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย

8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึษา

 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


แผนภูมิบุคลากร