ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          ข้อมูลสถานศึกษา        วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

          ชื่อภาษาอังกฤษ           SAMUTSONGKHRAM TECHNICAL COLLEGE  

          ที่ตั้งสถานศึกษา           89  หมู่  12  ถนนเอกชัย  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

          โทรศัพท์                    โทร.  034 – 711440

          โทรสาร                      โทร.  034 – 711470

          เว็บไซต์                      www.sstc.ac.th         

          อีเมล                         samutsongkhram01@vec.mail.go.th

          เนื้อที่ของสถานศึกษา    มีเนื้อที่  2  แปลง  รวม  54  ไร่  1  งาน  3  ตารางวา  

          แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  มีเนื้อที่  43  ไร่  1  งาน   9  ตารางวา  รังวัด ณ วันที่ 21 พ.ย. 41 

          แปลงที่ 2  เป็นที่ตั้งของ บ้านพักครู มีเนื้อที่  10  ไร่  3  งาน  94  ตารางวา

          มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  15  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น   353   ห้อง  ได้แก่

          1. อาคารสำนักงาน (1)                                                   จำนวน   1   หลัง   12   ห้อง

          2. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ (2)                                  จำนวน   1   หลัง    4    ชั้น

          3. อาคารสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ (3)                                  จำนวน   1   หลัง   46   ห้อง

          4. อาคารสาขาวิชาพาณิชยกรรม (4)                                   จำนวน   1   หลัง   24   ห้อง

          5. อาคารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5)                                 จำนวน   1   หลัง   11   ห้อง

          6. อาคารสาขาวิชาเครื่องกล (6)                                        จำนวน   1   หลัง   18   ห้อง

          7. อาคารสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                                       จำนวน   1   หลัง   33   ห้อง

             และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (7)

          8. อาคารสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและ                                      จำนวน   1   หลัง   48   ห้อง

             สาขาวิชาก่อสร้าง (8)

          9. อาคาร 60 ปี กรมอาชีวศึกษาสาขาวิชา                             จำนวน   1   หลัง   44   ห้อง

             เครื่องมือกลและสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน (9)

          10. อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (11)                  จำนวน   1   หลัง   33   ห้อง

          11. อาคารอำนวยการสถาบัน (10)                                      จำนวน   1   หลัง   30   ห้อง

          12. อาคารโรงฝึกงานสาขาวิชาเชื่อมโลหะ (12)                      จำนวน   1   หลัง   30   ห้อง

          13. อาคารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (13)                      จำนวน   1   หลัง

          14. อาคารหอประชุม 1 (โรงอาหาร)                                       จำนวน   1   หลัง     2     ห้อง

          15. อาคารกิจกรรม                                                         จำนวน   1   หลัง   8     ห้อง

          16. อาคารรับรอง (ข้างอาคารพาณิชย์)                                  จำนวน   1   หลัง   -     ห้อง

          17. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่                                           จำนวน   1   หลัง

          18. อาคารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            จำนวน   1   หลัง

          19. อาคารเรือนจามจุรี                                                     จำนวน   1   หลัง

           20. อาคาร Fix it Center ถาวร                                             จำนวน   1   หลัง

ข้อมูล ณ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2566