ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 287193
Page Views 643259
ข้อมูลอาคารสถานที่
Link ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          ข้อมูลสถานศึกษา        วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

          ชื่อภาษาอังกฤษ           SAMUTSONGKHRAM TECHNICAL COLLEGE  

          ที่ตั้งสถานศึกษา           89  หมู่  12  ถนนเอกชัย  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

          โทรศัพท์                    โทร.  034 – 711440

          โทรสาร                      โทร.  034 – 711470

          เว็บไซต์                      www.sstc.ac.th         

          อีเมล                         samutsongkhram01@vec.mail.go.th

          เนื้อที่ของสถานศึกษา    มีเนื้อที่  2  แปลง  รวม  54  ไร่  1  งาน  3  ตารางวา  

          แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  มีเนื้อที่  43  ไร่  1  งาน   9  ตารางวา  รังวัด ณ วันที่ 21 พ.ย. 41 

          แปลงที่ 2  เป็นที่ตั้งของ บ้านพักครู มีเนื้อที่  10  ไร่  3  งาน  94  ตารางวา

          มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  15  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น   353   ห้อง  ได้แก่

          1. อาคารสำนักงาน (1)                                                   จำนวน   1   หลัง   12   ห้อง

          2. อาคารสำนักงาน (2)                                                   จำนวน   1   หลัง   14   ห้อง

          3. อาคารสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ (3)                                  จำนวน   1   หลัง   46   ห้อง

          4. อาคารสาขาวิชาพาณิชยกรรม (4)                                   จำนวน   1   หลัง   24   ห้อง

          5. อาคารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5)                                 จำนวน   1   หลัง   11   ห้อง

          6. อาคารสาขาวิชาเครื่องกล (6)                                        จำนวน   1   หลัง   18   ห้อง

          7. อาคารสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                                       จำนวน   1   หลัง   33   ห้อง

             และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (7)

          8. อาคารสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและ                                      จำนวน   1   หลัง   48   ห้อง

             สาขาวิชาก่อสร้าง (8)

          9. อาคาร 60 ปี กรมอาชีวศึกษาสาขาวิชา                             จำนวน   1   หลัง   44   ห้อง

             เครื่องมือกลและสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน (9)

          10. อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (11)                  จำนวน   1   หลัง   33   ห้อง

          11. อาคารอำนวยการ (10)                                               จำนวน   1   หลัง   30   ห้อง

          12. อาคารโรงฝึกงานสาขาวิชาเชื่อมโลหะ (12)                      จำนวน   1   หลัง   30   ห้อง

          13. อาคารสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ                                   จำนวน   1   หลัง

               สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (13)

          14. อาคารหอประชุม 1 (โรงอาหาร)                                    จำนวน   1   หลัง   2     ห้อง

          14. อาคารกิจกรรม                                                        จำนวน   1   หลัง   8     ห้อง

          15. อาคารรับรอง                                                          จำนวน   1   หลัง   -     ห้อง

          16. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่                                          จำนวน   1   หลัง

          17. อาคารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย           จำนวน   1   หลัง

          18. อาคารเรือนรับรอง                                                    จำนวน   1   หลัง

 

ข้อมูล ณ.วันที่ 18 ต.ค. 2560