งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษา จัดตั้งในทุกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง
การย้ายต้นกล้า - จำหน่ายเมล็ดดอกไม้ เมล็ดสมุนไพร เมล็ดพันธุ์นำเข้า ...update : 19 June 2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ .:: - งานวางแผนและงบประมาณ

(๑) ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามที่คณะกรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯกำหนด
(๒) ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
(๓) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆเพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ้มเป้าหมาย
(๔) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
(๕) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุครุภัฑ์เครื่องมือุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะฯ
(๖) ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯกำหนด
(๗) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
(๘) งานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
update : 19 June 2020
ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 448.73 KB
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.1 KB
ปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2563
ดาวโหลดไฟล์ที่นี่ >> คลิก
ปฏิทินปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.6 KB
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจและประกวดเขียนแผนธุรกิจ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.65 MB
กิจกรรมศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB