ภาควิชา
ภาควิชา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผน  ส่งเสริม  กำกับ  และติดตามการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชา  และงานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาและสถาบัน

2. กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการต่างๆ ของแผนกวิชาและงานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาหรือสถาบัน

3. จัดให้มีการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร การปรับแผนการจัดการศึกษารายวิชาของหลักสูตร  ตลอดจนการประเมินผล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร

4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนภูมิบุคลากร