สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาช่างยนต์

รายงานวิจัยในชั้นเรียน ของ นายอภิชาติ  ประเสริฐ 

-   เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกการติดตั้งเครื่อง  ปรับอากาศรถยนต์ในการจัดการเรียนรู้ รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ >>คลิก