สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)