งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามดำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา1/2564

แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน เรียน1วันต่อ1สัปด่าห์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน 2 วันต่อสัปดาห์ 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1021.77 KB
กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
บันทึกข้อความขยายเวลาการประเมินผลรายวิชาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบบันทึกเวลาเรียน ระดับปริญาญาตรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 997.45 KB