งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามดำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แบบบันทึกผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.5 KB
แบบบันทึกผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251 KB

แบบบันทึกผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน 1 วัน ต่อ 1 สัปดาห์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 985.41 KB
แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน 2 วัน ต่อ 1 สัปดาห์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 903.61 KB
แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2565
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 997.79 KB