งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามดำดับขั้น

12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


แผนภูมิบุคลากร
แบบบันทึกผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.5 KB
แบบบันทึกผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251 KB

แบบบันทึกผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน 1 วัน ต่อ 1 สัปดาห์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 985.41 KB
แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน 2 วัน ต่อ 1 สัปดาห์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 903.61 KB
แบบบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2565
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 997.79 KB