งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามดำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แบบบันทึกผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.5 KB
แบบบันทึกผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251 KB
กำหนดการส่งผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 705.32 KB

แบบบันทึกผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

แบบบันทึกผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
แบบบันทึกผลการเรียน แบบ Block couse ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
บันทึกข้อความขยายเวลาการประเมินผลรายวิชาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบบันทึกเวลาเรียน ระดับปริญาญาตรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 997.45 KB