ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 287194
Page Views 643260
ข้อมูลบุคลากร
Link ข้อมูลบุคลากร
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีบุคลากรทั้งสิ้น  195  คน

 ก.ข้าราชการ 104 คน
      1. ผู้บริหาร 4 คน
      2. ข้าราชการครู 97 คน
      3. ข้าราชการพลเรือน 3 คน
 ข.ลูกจ้างประจำ 10  คน
      1. ทำหน้าที่สอน - คน
      2. ทั่วไป/สนับสนุน10 คน
 ค.พนักงานราชการ 6  คน
      1. ทำหน้าที่สอน 5  คน
      2. ทั่วไป/สนับสนุน 1  คน
 ง.ลูกจ้างชั่วคราว 75  คน
      1. ทำหน้าที่สอน 31  คน
      2. ทั่วไป/สนับสนุน 44  คน
ที่มา:งานบุคลากร ณ วันที่  30  กันยายน  2560