ข้อมูลบุคลากร
Link ข้อมูลบุคลากร
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีบุคลากรทั้งสิ้น  195  คน

 ก.ข้าราชการ 104 คน
      1. ผู้บริหาร 4 คน
      2. ข้าราชการครู 97 คน
      3. ข้าราชการพลเรือน 3 คน
 ข.ลูกจ้างประจำ 10  คน
      1. ทำหน้าที่สอน - คน
      2. ทั่วไป/สนับสนุน10 คน
 ค.พนักงานราชการ 6  คน
      1. ทำหน้าที่สอน 5  คน
      2. ทั่วไป/สนับสนุน 1  คน
 ง.ลูกจ้างชั่วคราว 75  คน
      1. ทำหน้าที่สอน 31  คน
      2. ทั่วไป/สนับสนุน 44  คน
ที่มา:งานบุคลากร ณ วันที่  30  กันยายน  2560