ข้อมูลงบประมาณ
Link ข้อมูลงบประมาณ
สรุปผลรายจ่ายเงินงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560
สรุปผลรายจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการปีการศึกษา2560

สรุปผลรายจ่ายเงินงบประมาณตามผลผลิตปีการศึกษา2560