งานวางแผนและงบประมาณ
งานวางแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กำหนด

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


แผนภูมิบุคลากร
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >>>คลิก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) >>> คลิก
งานวางแผนและงบประมาณ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 496.74 KB
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>>คลิก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) >>> คลิก
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>>คลิก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) >>>คลิก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  <<< คลิก
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <<< คลิก 
การเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <<< คลิก!!!
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  <<< คลิก !!