งานวางแผนและงบประมาณ
งานวางแผนและงบประมาณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กำหนด
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>>คลิก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) >>>คลิก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  <<< คลิก
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <<< คลิก 
การเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <<< คลิก!!!
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  <<< คลิก !!
งานวางแผนและงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2560
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.22 KB
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.91 KB
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.95 KB
งานวางแผนและงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2559
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.92 KB
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.43 KB
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.5 KB
งานวางแผนและงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2558
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.23 KB
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.34 KB
งานวางแผนและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.32 KB