ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอน 3 ประเภทวิชา คือ
1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3.ประเภทวิชาคหกรรม

เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายระบบเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนในระบบปกติและระบบทวิภาคี


รายละเอียดประเภทวิชา-สาขาวิชา-กลุ่มที่เปิดสอน 
ตามหลักสูตร ปวช.2556 และ ปวส.2557 ปีการศึกษา 2563


ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.27 KB
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปี 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.89 KB