ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
Link ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอน 3 ประเภทวิชา คือ
1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3.ประเภทวิชาคหกรรม

เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายระบบเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนในระบบปกติและระบบทวิภาคี


หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.64 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.64 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.86 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.98 KB