ฝ่ายบริหาร

นายสุรินทร์ ตำลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนวัฒน์ สีเมฆ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสรยุทธ อุ่นใจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพีระพงษ์ ้เผือกเหลือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา