ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ ปี2563 >>คลิก


ข้อมูลสถานประกอบการ
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ
ทำเนียบสถานประกอบการ
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางรวม ปวช.1-60
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อการจัดการค้นคว้าอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.

 ลำดับที่ สาขางาน จำนวน(แห่ง)
 1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 16
 2 สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 1
 3 สาขางานคหกรรมศาสตร์ 10
 4 สาขางานบัญชี 12
 5 สาขางานการตลาด 15
 6 สาขางานเลขานุการ 2
 7 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19
 8 สาขางานโครงสร้าง 3
 9 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 15
 10 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 4
 11 สาขางานช่างยนต์ 14
 12 สาขางานช่างยนต์(ทวิภาคี) 7
 13 สาขางานช่างก่อสร้าง 10
 14 สาขางานเขียนแบบเครื่องมือกล 14

1ช-อาหาร1-60
รายละเอียดสถานประกอบการแยกตามสาขาวิชา ระดับ ปวช.
1.สาขางานอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 16 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.16 KB
2ชฟช1-60

2.สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ ทั้งหมด 1 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.93 KB
3ช-คห1-60

3.สาขางานคหกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 10 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.92 KB
4ช-บัญชี1-60

4.สาขางานการบัญชี ทั้งหมด 12 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.3 KB
5ช-กต1-60

5.สาขางานการตลาด ทั้งหมด 15 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.89 KB
6ช-ลข1-60

6.สาขางานเลขานุการ ทั้งหมด 15 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.88 KB
7ช-คธ1-60

7.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหมด 19 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.68 KB
8ช-คส1-60

8.สาขางานโครงสร้าง ทั้งหมด 3 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
9ช-ฟก1-60

9.สาขางานไฟฟ้ากำลัง ทั้งหมด 15 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.47 KB
10ช-ผย1-60

10.สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งหมด 4 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.15 KB
11ช-ชย1-60

11.สาขางานช่างยนต์ ทั้งหมด 14 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
12ช-ชยทวิ1-60

12.สาขางานช่างยนต์(ทวิภาคี) ทั้งหมด 7 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.25 KB
13ช-กส1-60

13.สาขางานก่อสร้าง ทั้งหมด 10 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.15 KB
14ช-ขก1-60

14.สาขางานเขียนแบบเครื่องกล ทั้งหมด 8 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.24 KB
ตารางรวม ปวส.1-60
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อการจัดการค้นคว้าอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.

 ลำดับที่ สาขางาน จำนวน (แห่ง)
 1 สาขางานอาหารและโภชนาการ4
 2 สาขางานการจัดการสำนักงาน11
 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ28
 4 สาขางานการก่อสร้าง5

1ส-อาหาร1-60
รายละเอียดสถานประกอบการแยกตามสาขาวิชา
1.สาขางานอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 4 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.35 KB
2กส1-60

2.สาขางานการจัดการสำนักงาน ทั้งหมด 11 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.66 KB
3คธ1-60

3.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหมด 28 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.25 KB
4กส1-60

4.สาขางานการก่อสร้าง ทั้งหมด 5 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.92 KB
ข้อมูลสถานประกอบการ

ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางรวม ปวช.2-60
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อการจัดการค้นคว้าอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.

 ลำดับที่ สาขางาน จำนวน(แห่ง)
 1 สาขางานการบัญชี
 14
 2 สาขางานยานยนต์ 9
 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 13
 4 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9


1ช-บช2-60

1.สาขางานการบัญชี ทั้งหมด 14 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.26 KB
2ช-ยย2-60

2.สาขางานยานยนต์ ทั้งหมด 9 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.2 KB
3ช-ฟฟ2-60

3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง ทั้งหมด 13 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.39 KB
4ช-ทส2-60

4.สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 9 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.29 KB
ตารางรวม ปวส.2-60
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อการจัดการค้นคว้าอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.


 ลำดับที่ สาขางาน จำนวน(แห่ง)
 1 สาขางานการบัญชี15
 2 สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก4
 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ18
 4 สาขางานเขียนแบบเครื่องมือกล9
 5 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ12

1ส-บช2-60

1.สาขางานการบัญชี ทั้งหมด 15 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.35 KB
2ส-คป2-60

2.สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งหมด 4 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.71 KB
3ส-คธ2-60

3.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหมด 18 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.25 KB
4ส-ขก2-60

4.สาขางานเขียนแบบเครื่องมือกล ทั้งหมด 9 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.65 KB
5ส-มล2-60

5.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ทั้งหมด 12 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.42 KB