ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 287191
Page Views 643257
ข้อมูลสถานประกอบการ
Link ข้อมูลสถานประกอบการ
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อการจัดการค้นคว้าอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.

 ลำดับที่ สาขางาน จำนวน(แห่ง)
 1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 16
 2 สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 1
 3 สาขางานคหกรรมศาสตร์ 10
 4 สาขางานบัญชี 12
 5 สาขางานการตลาด 15
 6 สาขางานเลขานุการ 2
 7 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19
 8 สาขางานโครงสร้าง 3
 9 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 15
 10 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 4
 11 สาขางานช่างยนต์ 14
 12 สาขางานช่างยนต์(ทวิภาคี) 7
 13 สาขางานช่างก่อสร้าง 10
 14 สาขางานเขียนแบบเครื่องมือกล 14

รายละเอียดสถานประกอบการแยกตามสาขาวิชา ระดับ ปวช.
1.สาขางานอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 16 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.16 KB

2.สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ ทั้งหมด 1 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.93 KB

3.สาขางานคหกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 10 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.92 KB

4.สาขางานการบัญชี ทั้งหมด 12 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.3 KB

5.สาขางานการตลาด ทั้งหมด 15 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.89 KB

6.สาขางานเลขานุการ ทั้งหมด 15 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.88 KB

7.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหมด 19 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.68 KB

8.สาขางานโครงสร้าง ทั้งหมด 3 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB

9.สาขางานไฟฟ้ากำลัง ทั้งหมด 15 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.47 KB

10.สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งหมด 4 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.15 KB

11.สาขางานช่างยนต์ ทั้งหมด 14 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB

12.สาขางานช่างยนต์(ทวิภาคี) ทั้งหมด 7 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.25 KB

13.สาขางานก่อสร้าง ทั้งหมด 10 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.15 KB

14.สาขางานเขียนแบบเครื่องกล ทั้งหมด 8 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.24 KB
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อการจัดการค้นคว้าอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.

 ลำดับที่ สาขางาน จำนวน (แห่ง)
 1 สาขางานอาหารและโภชนาการ4
 2 สาขางานการจัดการสำนักงาน11
 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ28
 4 สาขางานการก่อสร้าง5

รายละเอียดสถานประกอบการแยกตามสาขาวิชา
1.สาขางานอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 4 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.35 KB

2.สาขางานการจัดการสำนักงาน ทั้งหมด 11 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.66 KB

3.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหมด 28 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.25 KB

4.สาขางานการก่อสร้าง ทั้งหมด 5 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.92 KB

ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อการจัดการค้นคว้าอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.

 ลำดับที่ สาขางาน จำนวน(แห่ง)
 1 สาขางานการบัญชี
 14
 2 สาขางานยานยนต์ 9
 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 13
 4 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 91.สาขางานการบัญชี ทั้งหมด 14 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.26 KB

2.สาขางานยานยนต์ ทั้งหมด 9 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.2 KB

3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง ทั้งหมด 13 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.39 KB

4.สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 9 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.29 KB
ทำเนียบสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อการจัดการค้นคว้าอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.


 ลำดับที่ สาขางาน จำนวน(แห่ง)
 1 สาขางานการบัญชี15
 2 สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก4
 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ18
 4 สาขางานเขียนแบบเครื่องมือกล9
 5 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ12


1.สาขางานการบัญชี ทั้งหมด 15 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.35 KB

2.สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งหมด 4 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.71 KB

3.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหมด 18 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.25 KB

4.สาขางานเขียนแบบเครื่องมือกล ทั้งหมด 9 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.65 KB

5.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ทั้งหมด 12 แห่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.42 KB