ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 311893
Page Views 694357
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปัญจพล ทันตกาญจนาพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 บทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
3 บทที่ 3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4 บทที่ 4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
5 บทที่ 5 CPU
6 บทที่ 6 Memory
7 บทที่ 7 อุปกรณ์ภายใน
8 บทที่ 8 BIOS
9 บทที่ 9 การติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์
10 บทที่ 10 ปัญหาของคอมพิวเตอร์และวิธีการบำรุงรักษา
11 บทที่ 11 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
12 แบบทดสอบ