ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรฯ
     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนจากภาคเอกชน / ภาคอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,15:41   อ่าน 108 ครั้ง