รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
เดือน มีนาคม 2560
ประจำเดือน มีนาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
เดือน เมษายน 2560
ประจำเดือน เมษายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
เดือน พฤษภาคม 2560
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
เดือน มิถุนายน 2560
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
เดือน กรกฎาคม 2560
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
เดือน สิงหาคม 2560
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751.58 KB
เดือน กันยายน 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
เดือน ตุลาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.07 KB
เดือน พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
เดือน ธันวาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.26 KB
เดือน มกราคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน มกราคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.38 KB
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 797.21 KB
เดือน มีนาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน มีนาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 832.1 KB
เดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน เมษายน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 792.44 KB
เดือน พฤษภาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 773.61 KB
เดือน มิถุนายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.94 MB
เดือน กรกฎาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.8 MB
เดือน สิงหาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 799.55 KB
เดือน กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ประจำเดือน กันยายน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
เดือน ตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.53 KB
เดือน พฤศจิกายน 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 972.78 KB
เดือน ธันวาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 952.88 KB
เดือน มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน มกราคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.41 KB
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
เดือน มีนาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน มีนาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
เดือน เมษายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน เมษายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
เดือน พฤษภาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.31 KB
เดือน มิถุนายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.69 KB
เดือน กรกฎาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 915 KB
เดือน สิงหาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 846.75 KB
เดือน กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)
ประจำเดือน กันยายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.92 KB
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2562
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.92 KB
เดือน ตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.24 MB
เดือน พฤศจิกายน 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.95 KB
เดือน ธันวาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 921.7 KB
เดือน มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน มกราคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 924 KB
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.47 MB
เดือน มีนาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

ประจำเดือน มีนาคม 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.41 MB
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2563

งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.29 KB
เดือน เมษายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน เมษายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.34 MB
เดือน พฤษภาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.22 MB
เดือน มิถุนายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.16 MB
เดือน กรกฎาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.8 MB
เดือน สิงหาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.3 MB
เดือน กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
ประจำเดือน กันยายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.97 MB
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.05 KB
เดือน ตุลาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.53 MB
เดือน พฤศจิกายน 2563 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.36 MB
เดือน ธันวาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.74 KB
เดือน มกราคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน มกราคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.73 MB
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB
เดือน มีนาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.03 MB
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2564
งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.56 KB
เดือน เมษายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน เมษายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.51 MB
เดือน พฤษภาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
เดือน มิถุนายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน มิถุนายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.86 KB
เดือน กรกฎาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.3 KB
เดือน สิงหาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.93 KB
เดือน กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564)
ประจำเดือน กันยายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.33 MB
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 500.51 KB
เดือน ตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน ตุลาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.92 KB
เดือน พฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.67 KB
เดือน ธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.67 KB
เดือน มกราคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน มกราคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.72 KB
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.18 KB
เดือน มีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน มีนาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.98 KB
เดือน เมษายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน เมษายน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.02 KB
เดือน พฤษภาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.64 KB
เดือน มิถุนายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.48 KB
เดือน กรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.85 KB
เดือน สิงหาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน สิงหาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.27 KB
เดือน กันยายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
ประจำเดือน กันยายน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.58 KB
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.9 KB
เดือน ตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.24 KB
เดือน พฤศจิกายน 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.53 KB
เดือน ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.77 KB