O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
  2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.21 MB