O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
89 หมู่ 12 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

เบอร์โทรศัพท์ 034-711440 เบอร์แฟกซ์ 034-711470

E-mail : samutsongkhram01@vec.mail.go.th

Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม