O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
   
 - การขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 2565
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.91 MB
     - การจัดทำบัตรข้าราชการ
     - การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
     - หลักเกณฑ์ ว9-2564
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์ปฏิบัติงานพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.92 KB