O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 - 2564
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง
ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทาง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2565